Thứ sáu, ngày 24 / 03 / 2017
RSS sachyte.com

MN_HOME Tính chỉ khối cơ thể BMI

TÍNH CHỈ SỐ BMI = Cân nặng (kg) / ( Chiều cao(m))2

Người Châu Âu: /> Người Châu Á: />
Chiều cao (cm)
Cân nặng (kg)

Kết quả

BMI =

 Theo khuyến nghị của tổ chức Y tế thế giới (WHO), trừ người có thai, nếu BMI:

- Dưới 18.5 là thiếu cân, thiếu năng lượng trường diễn 
- Từ 18.5 đến 24.99 là bình thường 
- Từ 25 đến 29.99 là thừa cân 
- >= 30 là béo phì

 Bảng đánh giá theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới(WHO) và dành riêng cho người châu Á ( IDI&WPRO): 
 Phân loại  Tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới(kg/m2)  Tiêu chuẩn dành riêng cho người Châu Á(kg/m2)
 Cân nặng thấp (gầy)  <18.5  <18.5
 Bình thường  18.5 - 24.9  18.5 - 22.9
 Thừa cân  25  23
 Tiền béo phì  25 - 29.9  23 - 24.9
 Béo phì độ I  30 - 34.9  25 - 29.9
 Béo phì độ II  35 - 39.9  30
 Béo phì độ III  40  40